Algemene gebruiksvoorwaarden van de Schweppes website

Preambule

De Schweppes blog, beschikbaar op het adres www.whatdidyouexpect.be (hierna de “Site”), is eigendom van ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1332 Genval, Rue du Cerf 127, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 434 395 791 (hierna “Orangina Schweppes België”).

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de rechten, plichten en voorwaarden voor gebruik van de Site die gelden voor de gebruiker. Het gebruik van de Site geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

De Site is uitsluitend toegankelijk voor meerderjarigen. Wij moedigen ouders aan om regelmatig het gebruik na te gaan en te controleren dat hun kinderen maken van de online activiteiten.

1 Gebruik van de Site

1.1. De Site is uitsluitend bestemd voor gebruikers die voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden handelen.

1.2. De gebruiker mag in geen geval informatie, elementen of diensten van de Site wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, downloaden, uitgeven, weergeven, reproduceren, bewerken, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen, onder welke vorm ook.

2. Intellectuele eigendom

De presentatie en de inhoud van deze Site vormen een werk dat beschermd is door de geldende wetten op de intellectuele eigendom, waarvan Orangina Schweppes België houder is. Verder zijn de leden van de Site de houders van de rechten van intellectuele eigendom op de bijdragen (teksten of video’s) die ze op de Site plaatsen.

Geen enkele reproductie, aanpassing en/of weergave, gedeeltelijk of in zijn geheel, van de Site is toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes België en/of van de auteurs van de bijdragen in voorkomend geval.

Geen enkel commercieel gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de gegevens op de Site is toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes België;

Elke reproductie, aanpassing, weergave, gebruik en/of wijziging van De merken, logo’s, slogans en andere kentekens op de Site, die/dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orangina Schweppes België zou worden gemaakt, kan namaak vormen. In overeenstemming met de wetten die de rechten van intellectuele, literaire of artistieke eigendom regelen, zijn de reproductie, de aanpassing en de weergave van alle of een deel van de onderdelen van de Site strikt verboden en vormen strafrechtelijk strafbare namaak.

3. Verantwoordelijkheid

Orangina Schweppes België verstrekt informatie voor louter informatieve doeleinden en doet zijn best om ervoor te zorgen dat de Site en de inhoud ervan betrouwbaar zijn. Indien u echter vergissingen of weglatingen op de Site zou vaststellen, gelieve ze dan mee te delen aan Orangina Schweppes België door te schrijven naar ORANGINA SCHWEPPES BELGIË– Consumentendienst – Rue du Cerf 127 – B-1332 Genval – België.

De raadpleging en het gebruik van de Site zijn op eigen risico. Dienovereenkomstig kan Orangina Schweppes België niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de Site en de daarin opgenomen informatie. U wordt overigens ervan in kennis gesteld dat Orangina Schweppes België ertoe gebracht kan worden de toegang tot de Site tijdelijk op te schorten om technische redenen, en met name voor onderhoud. U aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van elke vordering in dit verband.

Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om Orangina Schweppes België en haar partners te ontheffen van verantwoordelijkheid en te vrijwaren tegen alle schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van advocatenkosten die voortvloeien uit:

  1. -   elke vordering wegens inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom of persmisdrijven in verband met de materialen die u naar de Site stuurt;
  2. -   elke activiteit met betrekking tot uw open internetaccount op de Site, met inbegrip van uw nalatig of frauduleus gedrag of dat van iedereen die de Site via uw internetaccount gebruikt;
  3. -   de schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de Site.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Orangina Schweppes België verbindt zich ertoe om de privacy te eerbiedigen van de internetgebruikers die op de Site komen en verklaart zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die verzameld zouden kunnen worden, zijn uitsluitend bestemd voor Orangina Schweppes België en zullen niet worden verkocht of overgedragen, op welke wijze dan ook.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewijzigd, hebt u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar ORANGINA SCHWEPPES BELGIË – Consumentendienst – Rue du Cerf 127 – B-1332 Genval – België.